Forside

Hjortshøj i tal

Lidt tal om befolkningstilvæksten lokalt !

Borgere i Hjortshøj – Udvikling på 15 år
Borgere i Hjortshøj 1/1-2000:     2713
Heraf:
– Skolebørn: 371
– Unge: 303
– Arbejdsalder: 1528
(Virupsskolens distrikt: 3070)

Borgere i Hjortshøj 1/1-2015:     3777
Heraf:
– Skolebørn: 607
– Unge: 390
– Arbejdsalder: 1882
(Virupsskolens distrikt: 4174)

Borgere i Hjortshøj – Udvikling 1/1-00 -1/1-15: +39,21%
Heraf:
– Skolebørn: +63,61%
– Unge: +28,71%
– Arbejdsalder: +23,16%
(Virupsskolens distrikt: +35,96%)
Kilde: Aarhus Kommunes statistik: https://www.aarhus.dk/da/aarhus/Aarhus-i-tal/Befolkning.aspx

17. september 2015

Høring af forslag til ny
børne- og ungepolitik

for Aarhus Kommune

Baggrund
En ny børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe et fælles fundament for Aarhus Kommunes arbejde med børn og unge, og for de rammer og muligheder, Aarhus tilbyder børnene og de unge. Politikken er samtidig en invitation til bysamfundet og de mange parter, der også har stor betydning for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. Derfor har vi valgt at sende politikken i høring i en bred kreds.
Alle kommuner skal ifølge Serviceloven have en sammenhængende børne- og ungepolitik, der under-støtter helhedstænkningen i alle indsatser for børn, unge og deres familier. Byrådet vedtog i 2008 den første børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune. Det nye forslag til børne- og ungepolitik, der her sendes i høring, bygger på den, men sætter særligt fokus på fire centrale områder:
1) Tidlig indsats og på de beskyttende faktorer, som skal styrkes for alle børn og unge
2) Det enkelte barn og den enkelte unges udvikling – mere viden om hvad der virker
3) Udgangspunkt i forældrene som de vigtigste voksne i barnets liv og et forældresamarbejde med gensidig respekt, gensidig synlighed om forventninger og krav, og alles ressourcer i spil
4) Børne- og ungepolitikken som et fælles grundlag for alle, både dem der arbejder med børn og unge, og dem, der gør en forskel for børn og unge på andre måder.
Politikken er ikke en færdig opskrift, men den overordnede værdimæssige ramme. Den skal give en tydelig ramme for og opbakning til medarbejderne, og den skal inspirere til en dialog om, hvordan vi fortsat udvikler fælles værdier, mål og indsatser. Det er i hverdagen, at børne- og ungepolitikkens vision og værdier skal realiseres. Lokalt ejerskab og lokale drøftelser er afgørende for at politikken omsættes.
Forslaget til politik er blevet til efter en længere inddragelsesproces, hvor byrådet gennem en række drøftelser og inddragelse af repræsentanter for de faglige foreninger, lederforeninger, Børn og Unge-byrådet, forældreorganisationer, fritids- og foreningsliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, og andre samarbejdspartnere har videreudviklet og kvalificeret udkastet.
Formålet med høringen
Formålet med høringen er at give alle involverede parter mulighed for at udtale sig om forslaget til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune.
Udkast til ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune – høring sept 2015
Det forventes, at byrådet behandler indstillingen i december måned 2015.
Tidsplan for høringen
Den officielle høringsperiode er fra d. 17. september – 22. oktober 2015.
Fristen for at indsende høringssvar er torsdag d. 22. oktober 2015 kl. 12.00.
*

11.09.2015

Høring af Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 og afgørelse om ingen miljøvurdering

Aarhus Kommune sender hermed et forslag til vandforsyningsplanen 2016-2023 i 8 ugers offentlig høring. Kommunen meddeler samtidig afgørelse om, at planen ikke er omfattet kravet om miljøvurdering.

 

Hjortshøjs to vandværker er beskrevet side 60 og 66 i forslaget

Byrådet godkendte den 9. september 2015 ”Forslag til Vandforsyningsplan 2016 – 2023” og forslaget nu i offentlig høring til mandag den 9. november 2015.

Indsigelser og bemærkninger sendes til grundvand@mtm.aarhus.dk

Planen udgør grundlaget for Aarhus Kommunes forvaltning og administrati-on samt vandforsyningernes planlægning af vandforsyningen i perioden 2016-2023 og er det fremtidige administrationsgrundlag på vandforsynings-området.

Planen har tre fokuspunkter:

  • Bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne
  • Sikker vandforsyning
  • Energi- og ressourceforbrug

Planen erstatter den nuværende Vandforsyningsplan 2004-2015.

Læs hele Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023. her (åbner nyt vindue)

Miljøvurdering
I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at Forslag til Vandforsyningsplanen ikke er omfattet kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Begrundelse for afgørelsen kan ses i redegørelsesdelen til Forslag til Vand-forsyningsplan 2016-2023.

Læs hele screeningen for miljøvurdering af vandforsyningsplanen her (åbner nyt vindue)

Klagevejledning
En klage skal være indgivet skriftligt. Klagefristens udløb er mandag den 12. oktober 2015.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørel-se kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-grundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøn-dalsvej 1C eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk, der herefter vide-resender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.