Forside

juletræ 2015

(foto: Poul Nyholm)

-så blev byens juletræ tændt!

Hvad er en kold mørk december uden traditioner og lys?
Igen i år var der være stort fælles juletræ ved Stationen takket være en række frivillige kræfter, der hver især er afgørende for, at det kan lade sig gøre. Lad os i fællesskab passe på træet og ikke mindst lade lysene blive på træet i år. Det er ærgerligt at se ting blive ødelagt eller forsvinde.

Første søndag i advent tændtes lysene på træet, og vi samledes for at synge et par sange og ønske hinanden og byen en god julemåned med et glas gløgg eller varm chokolade.

Nogen:
forærer byen træet,
fælder, transporterer og rejser det,
laver strøm til træet,
sætter lyskæde på,
giver varm gløgg og pebernødder 29.november kl 16:30,
betaler for strøm og måler,
fjerner træet og rydder op,
koordinerer det hele.

På forhånd tak til: Gunnar fra Bichel (træet), Carsten Priess (el), Købmand Schjeldahl (gløgg mm), Sundbæk og Johannes (traktorer), Anders Bach, de frivillige, Menighedsrådet og Landsbyforum

*

NYT boligområde  !

Lokalplan 1019 – Boliger i Hjortshøj – Forslag: Aarhus Kommune

Lokalplanen gælder for et ca. 9.200 m2 stort område ved Virup Skovvej i det sydlige Hjortshøj.

Området er ved lokalplanens udarbejdelse privatejet og beliggende i landzone.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den private bygherre om at etablere boliger på en del af arealet, som støder op til en eksisterende boligbebyggelse mod nord og vest.

Lokalplanen er opdelt i to delområder til boligformål. Delområde I er udlagt til boliger i 2 etager, mens det for delområde II gælder, at yderligere udstykning ikke kan finde sted uden en supplerende lokalplan.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og overfører ved endelig vedtagelse området til byzone.
Indstilling

At 1) forslag til Lokalplan nr. 1019,
Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj godkendes til offentlig fremlæggelse.

link til dokumenterne

*

Ny vejtype i Aarhus Kommune

De nye 2 minus 1 veje giver kommunen mulighed for at efter-komme mange ønsker om bedre forhold for cyklister og fodgæn-gere.
Aarhus Kommune får hvert år mange henvendelser fra borgere, der øn-sker at få etableret cykelsti eller fortov langs vejstrækninger i deres om-råde for at tilgodese de bløde trafikanter.

”Med de nye 2 minus 1 veje kan vi imødekomme rigtig mange af de øn-sker,” fortæller teamleder Dennis Kaab Erichsen fra Center for Byens Anvendelse.

Den nye vejtype samler bilisterne på midten af kørebanen og giver på den måde plads til cyklister og fodgængere inden for den eksisterende vejbredde. Som bilist skal man altså holde sig på midten af kørebanen og på den måde give plads til de bløde trafikanter i vejens sider.

Vejdirektoratet har lavet en video(http://bit.ly/1OkjD0W), der forklarer bilister, hvordan de skal agere, når de færdes på en 2 minus 1 vej. Man skal nemlig gøre det modsatte af, hvad man gør på almindelige tospore-de veje og trække helt ind på midten af kørebanen, hvor man ikke er til fare for cyklister og fodgængere. Møder man en modkørende bilist, skal man orientere sig om bløde trafikanter i vejsiden og trække ud over den stiplede kantlinje. Det kan betyde, at man skal tage lidt af farten, så man ikke skal passere modkørende biler og bløde trafikanter på samme tid.
2 minus 1 vejene etableres hovedsageligt på mindre trafikerede stræk-ninger med hastigheder mellem 40 og 60 km/t.

(Hjortshøj har en af den nye type veje : første halvdel af Gl. Kirkevej
Måske det var noget for Virupvej / Stationsvej !? )

 

*

LOKALARKIVET

Der er billeder og skrifter om familier fra nogle gårde i vore sogne. Ligeledes nye og gamle billeder fra udstykninger ved nybyggeri i Skæring.

De gamle Hjortshøj-Egå film fra 1953 og 1969 er altid gode. Vi har en ny power point serie optaget af forstander Dybkær fra Egå Efterskole,  i farver fra 1940 erne. Derudover serie med billeder fra Hjortshøj. Vi har i år også mulighed for at lytte til de gamle lydoptagelser der er optaget gennem tiden. Det kan være det sidste sognerådsmøde i 1970, modstand mod en børnehave, eller reportage om redning af Egå mølle.

Vi er i gang med at få de gamle film og lydbånd overført, så det bliver digitalt . Hvis der er nogle der kan hjælpe med det, eller har forbindelser til nogle der kan lave det til en god pris, hører vi gerne fra jer.

Kik ned på Skæring Skole bygning C.
Åbent første og tredje onsdag hver måned kl 15 – 18
Tag jeres nabo eller andre med, så vi kan blive set af mange, og måske få nogle flere med i foreningen !

*

underskrifter afl til Wurtz nov15

sidste nyt !

I uge 48 kommer embedsmænd fra Kommunen til et kaffemøde på Asmusvej !
“Det er et arbejds-møde og ikke et åbent møde, hvor vi inviterer journalister, fotografer o.lign., som kan flytte fokus fra samtalen og et konkret resultat! …Rigtig mange har ønsket at være med, men så bliver det jo et åbent debatmøde! Vi håber på et møde, hvor vi diskuterer et konkret resultat! Vi tager selv nogle foto’s!”
lyder det fra initiativgruppen

Underskrifterne afleveret !

Overrækkelse af underskrifter til Rådmand Kristian Würtz på rådmandens kontor.
Anne Marie Kjeldsen holdt en tale, og efterfølgende var en god dialog med rådmanden!
Tilstede: fmd, for  Landsbyforum Bjarne Bendtsen, to journalister fra hhv. Lokalavisen og Århus Onsdag, samt 8 voksne og 5 børn fra Grundejerforeningen Karolinelund!….
Der blev samlet 1334 underskrifter, hvilket er 51,2 % af de stemmeberettigede ved valget i juni!


Nedrivning af Østergård ! 

Østergård 2014

Landsbyforum har nu fået svar fra Kommunen:
30. oktober 2015
Side 1 af 1
KOPI
Ejendommens matr.nr.: 3ny Hjortshøj By, Hjortshøj
Adresse: Østergårdstoften 4, 8530 Hjortshøj
Vedrørende: Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Center for Miljø og Energi, Byggeri har modtaget jeres bemærkninger til anmeldelse af nedrivning af ovennævnte bygning.
Offentliggørelsen har ikke resulteret i yderligere bemærkninger.

Vi har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivning.

Vi har i godkendelsen lagt vægt på, at bygningen er beliggende
alene, uden de oprindelige avlsbygninger og landbrugsomgivelser.

Den fremstår uden megen samhørighed til hverken sin fortid eller
den nuværende omgivende bebyggelse.
Bygningen har endvidere ifølge Kommune Atlas ingen særlig kulturhistorisk bevaringsværdi.
Bygningen fremstår generelt meget forfalden og ødelagt, og det
vurderes nu som tidligere, at bygningen har gode, men ikke væsentlige arkitektoniske kvaliteter.
Der er ingen klagemulighed tilknyttet godkendelsen.

Det betyder vel nu, at kommunen kan komme videre med et eventuelt salg af grunden til boliger, uden at der er en binding på at skulle bevare hovedbygningen. Hvornår grunden evt sættes til salg eller stuehuset nedrives undersøger Landsbyforum og vender tilbage, når der er nyt.
*

Hjortshøj i tal

Lidt tal om befolkningstilvæksten lokalt !

Borgere i Hjortshøj – Udvikling på 15 år
Borgere i Hjortshøj 1/1-2000:     2713
Heraf:
– Skolebørn: 371
– Unge: 303
– Arbejdsalder: 1528
(Virupsskolens distrikt: 3070)

Borgere i Hjortshøj 1/1-2015:     3777
Heraf:
– Skolebørn: 607
– Unge: 390
– Arbejdsalder: 1882
(Virupsskolens distrikt: 4174)

Borgere i Hjortshøj – Udvikling 1/1-00 -1/1-15: +39,21%
Heraf:
– Skolebørn: +63,61%
– Unge: +28,71%
– Arbejdsalder: +23,16%
(Virupsskolens distrikt: +35,96%)
Kilde: Aarhus Kommunes statistik: https://www.aarhus.dk/da/aarhus/Aarhus-i-tal/Befolkning.aspx

*